คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นายสมพงษ์ ลานคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางสาวรักชนก กันทาลักษณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางนงลักษณ์ แก่นศรีสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นายกันเลียง ชุ่มใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์