สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ

ถนนเชียงใหม่ –ฝาง  หมู่ที่ 1 ตำบลริมเหนือ

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร./โทรสาร 053-299184

www.rimnuar.go.th

แผนที่ตำบลริมเหนือ (ล่าสุด)