สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ


ร้อยตำรวจตรีสุภาพ ยะมะโน
ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางพรรณี ลานนาพันธุ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางศรีไพร คำมูล
เลขานุการสภา

เขต 1


นางทรงศรี สัตย์มี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายเจริญ คำภีระ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายสนั่น ทองเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายสมเกียรติ อิ่มไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายประสิทธิ์ เรือนนาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

เขต 2


นายศิริพันธ์ ชุ่มใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายอำนวย สิงห์เพชร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายสงัด โถเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายมานัส กันธิยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์