สำนักปลัด

 

โครงสร้างสำนักปลัดฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

15978372_1907105999575913_1616724152_n

น.ส.กานดา ขันตา
หัวหน้าสำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

15995378_1907105406242639_1995375066_n
นายณัฐพล ตาคำแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นาสาวพิมพ์ผกา กันทะรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานนิติการ

15995924_1907105996242580_1316045825_n
นายประมวล ศรีอ่าง
นิติกร

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

15995894_1907105362909310_905935244_nน.ส.สุปรียา พูลทาจักร์
นักพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการเกษตร

16111937_1907107502909096_1611990436_n นางอารีรัตน์ เตชนันต์
นักวิชาการเกษตร

งานบริหารงานทั่วไป

16111218_1907105289575984_775902877_n
นางสาวอาภัสรา อินชูใจ
นักจัดการงานทั่วไป

16111940_1907105282909318_2074710814_n
นางสาวณราวดี  เชื้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ

15996087_1907196876233492_650245752_n
นายประกิต ไหนาค
พนักงานขับรถยนต์


นายฉัตรชัย ชื่นใจ
พนักงานขับรถยนต์


นาง วันเพ็ญ ศิริเขตต์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประสิทธิ์ พรมลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวฉายสุธี ยอดใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

15978972_1907107516242428_356881560_n
นายเรวัต บัวเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16111755_1907105322909314_1667216256_n
นายประยงค์ ตาวิโหย่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่

บุคลากร 3-5

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

เจ้าพนักงานทะเบียน 2-4/5

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์