ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฏหมาย


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของทางราชการ 2540 43_28_Law01.pdf (154 KB.)
พรบ.การสาธารณสุข 2535 43_29_Law01 (1).pdf (239 KB.)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 43_30_Law01 (2).pdf (239 KB.)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 43_31_Law01 (3).pdf (86 KB.)
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2552 43_32_Law01 (4).pdf (188 KB.)
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 43_33_Law01 (5).pdf (164 KB.)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. 2538 43_34_Law01 (6).pdf (288 KB.)


แสดงความเห็นโดยใช้บัญชี google หรือ facebook :

CONNECT WITH

CONNECT WITH

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์