ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการฯ

หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 

และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


*ส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ*

(ภายในเดือนตุลาคม 2562)


แชร์ให้เพื่อน: