ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลตำบลริมเหนือ

“ตำบลริมเหนือน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้”


พันธกิจ

1ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างระบบสุขภาพชุมชน

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

6. ส่งเสริม ศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์กรให้มีการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์

1. ด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

3. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร


กลยุทธุ์

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชน

2. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน

3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ให้ชุมชน

6. สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

8. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์ (Goals)

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีการเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชน

2. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีมาตรฐานที่ดี ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน

มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความพร้อมมีความพร้อมเผชิญเหตุและจัดการภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วม

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

และเป็นระบบ

6. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7. ประชาชนสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น

และมีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสร้างความสามัคคีในชุมชน

8. ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพมีการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน

9. เทศบาลตำบลริมเหนือมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ


แชร์ให้เพื่อน: