ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลตำบลริมเหนือ
“ตำบลริมเหนือน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2. พันธกิจ ( Mission)
1. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและกิจกรรมนันทนาการ
8. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

3.เป้าประสงค์ (Goals)
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีมาตรฐานที่ดีตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน
2. ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพร่วมกันอย่างมีความสุขชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูโดยประชาชนมีส่วนร่วม
5. ประชาชนสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมีการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. เทศบาลตำบลริมเหนือมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค
2. ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการรณรงค์และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิตและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ด้านการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยและสาธารณสุข
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสวัสดิการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. ด้านการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ด้านการสร้างความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
3. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและชุมชน

แชร์ให้เพื่อน: