ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusระเบียบกฏหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น
2 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
4 พรก.ลดภาษีที่ดิน
5 พรก.ลดภาษีสำหรับที่ดิน1
6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
7 พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
8 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
9 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
10 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
11 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าแก่สภาพ พ.ศ. 2562
12 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
13 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
14 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
15 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
16 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539
17 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
18 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
21 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
23 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
26 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่10
27 ระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
29 ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
30 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
32 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
33 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
34 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
35 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
36 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
37 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
39 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
41 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565

แชร์ให้เพื่อน: