เทศบาลตำบลริมเหนือ
 
 
     
ประวัติ เทศบาลข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมเหนือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
ฝ่ายปกครอง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
อัตรากำลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กู้ชีพ กู้ภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
ประกาศแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฏหมาย
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มคำร้อง
หน่วยงานในพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลริมเหนือ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
แผ่นพับความรู้ด้านภาษี
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
แผนการจ่ายเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
นางเยาวพา กันทาลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
 
 
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาล
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล <09 ส.ค. 53>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทสบาลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งาสายงานบริหารเทศบาล

ตำแหน่งหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารทั่วไป 6 )


ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและประชาชนติดตามชมรายการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MAHADTHAT CHANNEL <19 ก.ค. 53>

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Mahadthai Channel) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะนโยบายสำคัญคือ การปกป้องสถาบัน การแก้ปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การมีส่วนร่วม การรู้รักสามัคคี และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายไ้ด้ให้กับประชาชนหรือข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อื่นๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอและ้ท้องถิ่น ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band หรือ C-Band ย่านความถี่ 4037 MHz
Symbol Rate: 2025 MS/s
Polarisation: Vertical
ชื่อรายการ Mahadthai Channel เริ่มออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ผังรายการ คลิก http://210.246.86.10/mt-channel/tvmahadthai_list.pdf หรือรับชมได้ทางเว็บไซต์ คลิก http://210.246.86.44/moitv/link2.html

ประกาศสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 <12 ก.ค. 53>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2553
ปรับปรุงระบบประปาชุมชน ตำบลริมเหนือ <06 ก.ค. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
 โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1
-----------------------------
                         ตามที่ เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ว่าจ้าง หจก.เชียงใหม่ เทรดแอนด์คอน ให้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชุมชน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  6 นิ้ว ความลึกประมาณ 100 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด หมู่ที่ 1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 02/2553 ลงวันที่  28 เมษายน 2553 เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่  29 เมษายน 2553 สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2553  จำนวนเงิน  449,000.- บาทนั้น.
                         บัดนี้ทางผู้รับจ้างฯ  ดังกล่าวได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กำหนดการเข้าตรวจรับงานจ้างในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างในครั้งนี้ตามวันเวลา ณ สถานที่ก่อสร้าง ดังกล่าว     
                                 ประกาศ  ณ  วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ.  2553                                                 
                                                                                            
                                                                                       
(นางเยาวพา   กันทาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ


43_127_ประกาศประปาชุมชน.pdf (90 KB.)
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี <06 ก.ค. 53>

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่าน ขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ในฤดูการเพาะปลูก 2553/54 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวในทุกจังหวัด  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2553 จากนั้นดำเนินการทำประชาคมภายใน 15 วัน นับจากวันขึ้นทะเบียน สำหรับการออกใบรับรอง ขอใบรับรองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ที่ตั้งแปลงปลูก และต้องยื่นสิทธิกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ภายใน 15 วัน หลังจาก
ออกใบรับรอง    จึงขอแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ไปขอรับการขั้นทะเบียน
ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ตามสถานที่ ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย
 ในวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 2 <07 มิ.ย. 53>

 

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 2
-----------------------------
                      ตามที่ เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ว่าจ้าง หจก.สุรยุทธการโยธา ให้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 110 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 05/2553 ลงวันที่  14 พฤษภาคม  2553 เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2553 สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2553  จำนวนเงิน  166,000.- บาทนั้น.
                     บัดนี้ทางผู้รับจ้างฯ  ดังกล่าวได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กำหนดการเข้าตรวจรับงานจ้างในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เวลา 10.00 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างในครั้งนี้ตามวันเวลา ณ สถานที่ก่อสร้าง ดังกล่าว     
                                 ประกาศ  ณ  วันที่  7 มิถุนายน  พ.ศ.  2553                                                 
                                                                                            
                                                                    
(นางเยาวพา   กันทาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เอกสารแนบ 42_128_ถนนคอนกรีต ซอย 5.pdf (86 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ <07 เม.ย. 53>


ก่อสร้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 <15 ก.พ. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้าง
งานขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา
-----------------------------
                                ตามที่เทศบาลตำบลริมเหนือได้ว่าจ้าง หจก.เชียงใหม่ เทรด แอนด์ คอน  ให้ทำการก่อสร้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา  หมู่ที่  5   ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 01/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553  จำนวนเงิน 960,000.- บาท นั้น.
                                บัดนี้ทางผู้รับจ้างฯ  ดังกล่าวได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.. 2553 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้กำหนดการเข้าตรวจรับงานจ้างในวันที่   17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างในครั้งนี้ตามวันเวลา ณ สถานที่ก่อสร้าง ดังกล่าว
                                    ประกาศ ณ วันที่    15กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2553                                                                                                                                             
                                      ส.อ.     
                                                 (ขจร            คำออน)
                                          ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ ปฏิบัติหน้าที่                              นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ


เอกสารแนบ 41_129_ขยายเขตประปาหมู่ที่ 5.pdf (81 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7  

 
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม 11 พฤษภาคม พ.ศ.2552